I.  Zwrot i Reklamacji

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towarów bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady (rękojmia)zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by wszystkie reklamacje rozstrzygać z korzyścią dla Klienta a sposób postępowania reklamacyjnego uzgadniany był z Klientem indywidualnie.
 2. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy w następujący sposób                                                                                                                                                                                          Listownie na adres:

EmiDeccor Dekoracje Cukiernicze

32-080 Zabierzów

Ul. Topolowa26

Dane kontaktowe:

Te/fax +48 12  285 29 19

Kom. 513 098 670

e-mail: sklep@emideccor.pl

Drogą elektroniczną na adres: e-mail: sklep@emideccor.pl

 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 3. Produkty uszkodzone w transporcie są wymieniane na nowe na koszt  firmy Sprzedawcy pod warunkiem zgłoszenia i zwrotu towaru uszkodzonego pod adres   korespondencyjny firmy EmiDeccor w ciągu 14 dni.
 4. Koszty przesłania Państwu wymienionego towaru pokrywa firma EmiDeccor .
 5. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania w obecności (kuriera).
 6. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności Dostawcy sporządzić protokół szkody.
 7. Klient po uiszczeniu opłaty, ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera doręczającego, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Podstawą do przyjęcia reklamacji przez Pocztex 48 lub InPost-Kurier dotyczącej uszkodzeń mechanicznych będzie spisanie wraz z kurierem doręczającym protokołu reklamacyjnego. Uszkodzony towar należy odesłać wraz z kopią protokołu na adres korespondencyjny Sprzedawcy 10.
 8. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 9. W sytuacji gdy towar nie odpowiada Państwa oczekiwaniom w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki istnieje możliwość jego wymiany pod warunkiem, że towar jest nie używany, czysty i kompletny, posiadający metki i opakowanie firmowe. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy.

        Uwaga: nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

12.Ewentualne różnice w wyglądzie zamówionego towaru personalizowanego (wykonanego na indywidualne zamówienie) z otrzymanym , będące wynikiem niewłaściwego ustawienia parametrów technicznych monitora Klienta nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru. W szczególności dotyczy to odcieni kolorystycznych jeżeli oparto je wyłącznie na wizualizacji komputerowej.

   Uwaga: – zwrot nie dotyczy produktów personalizowanych, wykonywanych na indywidualne zamówienie.

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by wszystkie reklamacje rozstrzygać z korzyścią dla Klienta w sposób uzgodniony z Klientem. Jednak zgodnie z prawem Klienta będącym konsumentem ma również możliwość skorzystania z sądowego, jak i pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. sposobów rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: uokik.gov.pl, w zakładce -KONSUMENCI „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.
 2. Sprzedawca wyłącza całkowicie rękojmie dla firm.

II. Prawo do odstąpienia od umowy

ADRES DO ZWROTU:

EmiDeccor Dekoracje Cukiernicze

Topolowa 26

32-080 Zabierzów

Dane kontaktowe:

Te/fax +48 12  285 29 19

Kom. 513 098 670

e-mail: sklep@emideccor.pl

UWAGA:

A) Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne(przepis ustawy)

 

B) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zamawiania produktów o cechach spersonalizowanych, wyprodukowanych według specyfikacji kupującego.

Więcej na temat praw konsumentów w zakresie odstąpienia od umowy można przeczytać na stronie UOKiK.

http://ezakupy.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/zwrot-towaru-i-odstapienie-od-umowy/

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, mają Państwo obowiązek poinformować nas na adres mailowy: sklep@emideccor.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres; EmiDeccor Dekoracje Cukiernicze , 32-080 Zabierzów, ul. Topolowa 26 lub faksem +48 12 285 29 19 lub pocztą elektroniczną).
 2. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj: Oświadczenia.doc
 3. Moment odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu płatność za towar oraz koszt pierwotnej wysyłki – Uwaga (najniższy koszt w/g cennika sprzedawcy). 
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku zwrotu towaru, w sytuacji gdy nastąpiła już zapłata za towar, pieniądze zostaną zwrócone przez firmę EmiDeccor w ciągu 14 dni przelewem bankowym na podany przez zamawiającego rachunek bankowy wraz z przynależnymi do zwracanego towaru kosztami pierwotnej przesyłki – Uwaga (najniższy koszt w/g cennika sprzedawcy). 
 8. Konsument ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony, powodując tym samym obniżenie wartości produktu. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Podstawa prawna: art. 33 i 34 ust. 2 i 4 ustawy o prawach konsumenta. http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/koszty/

 1. Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty w oryginalnym, nie uszkodzonym opakowaniu fabrycznym, nie noszące znamion używania lub uszkodzenia w wyniku użytkowania.
 2. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 3. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 4. Zwracany towar należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku stwierdzenia śladów używania lub zniszczenia towaru.
 6. Sprzedawca nie wyraża zgody na zwrot kosztów przesyłki zwrotnej, wynikających z odstąpienia od umowy. Koszt odesłania towaru łącznie z kosztami dodatkowymi takimi jak: opakowanie, nadanie, zabezpieczenie ponosi kupujący.
 7. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

17.Zgodnie z przepisami, Kupujący nie będący Konsumentem (osobą prywatną) nie ma prawa zwrotu zakupionego towary bez podania przyczyny jakkolwiek może zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty zakupu w przypadkach uzasadnionych (np. uszkodzenia fabrycznego). Kupujący pokrywa koszty odesłania zakupu. Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty w oryginalnym, nie uszkodzonym opakowaniu fabrycznym, nie noszące znamion używania lub uszkodzenia w wyniku użytkowania. Dokument zakupu jest korygowany o wartość zakupionego i zwróconego towaru. Firma  EmiDeccor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku stwierdzenia śladów używania lub zniszczenia towaru.

Pobierz plik – Zgłoszenie reklamacyjne

Pobierz plik – Odstąpienie od umowy